Mer til lokalradio i statsbudsjettet

Digitaliseringen av lokalradio får i overkant av 5 millioner kroner ekstra i forslaget til statsbudsjett for 2017.

Statsbudsjettet ble lagt frem i dag. Kulturdepartementet mener at «omstillingen som lokalradiosektoren står overfor i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet tilsier at lokalradiosektoren bør prioriteres i årene som kommer». Dette har skjedd i forslaget til Statsbudsjettet for 2017 med i overkant av fem millioner kroner ekstra og potten ligger i forslaget nå på 19 millioner kroner.

– Dette er et svært godt grep av regjeringen, sier daglig leder Øyvind Bischoff Mangerud i Foreningen Norsk Lokalradio. Støtteordning for lokalradioer  for å kunne digitalisere sine sendinger er svært viktig og helt nødvendig. Gjennom tildelingen for inneværende år har vi sett at ordningen fungerer og midlene blir brukt godt på digitalisering av lokalradio. Dette arbeidet skal fortsette i årene fremover og at Kulturdepartementet har slått fast at lokalradiosektoren skal prioriteres i årene som kommer, er vi svært fornøyd med. Det gir signaler om at vi nivået på denne potten i hvert fall ikke bør bli mindre de de neste årene.

Tilskuddsmidler er fordelt

Medietilsynet har i dag offentliggjort tildelingen av tilskudd til lokale lyd- og bildemedier.

last nedMålgruppen for tilskuddsordningen er lokalkringkastingskonsesjonærer og registrerte kringkastere som hovedsakelig tilbyr innhold rettet mot et lokalt publikum. Nytt for i år er at også lokalradiokonsesjonærer og anleggskonsesjonærer kan søke om investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio og nettutbygging. Over halvparten av tilskuddsmidlene for 2016 er tildelt som investeringsstøtte til digitalisering av lokalradio.

Medietilsynet har mottatt 266 søknader for 2016. Det ble søkt om 40 millioner kroner fra 90 søkere. Det er tildelt 16 millioner kroner for 2016. Rundt 13,8 millioner er bevilget for 2016, og i tillegg kommer om lag 2,2 millioner kroner fra overførte tilskuddsmidler fra 2015.

Oversikt over tildelingene finner du her

Kulturministeren: Ingen grunn til bekymring for sikkerheten

Det er ingen grunn til å bekymre seg for sikkerheten svarer kulturminister Linda C. Hofstad Helleland på Arbeiderpartiets Arild Grandes skriftlige spørsmål.

linda_c_hofstad_helleland_foto-thomas_haugersveen_statsministerens_kontor-hoyoppl1
Kulturminister Linda Helleland (Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor)

Grande stilte spørsmålet: Kan statsråden bekrefte at alle sider ved beredskapssituasjonen etter slukking av FM og overgang til DAB er grundig vurdert, og at vi etter slukking av FM har en beredskap i Norge som er bedre enn før slukking? og Kulturministeren har gitt sitt svar, hvor hun kan berolige med en lang liste over tiltak og fordeler som ivaretar sikkerheten ved overgang til ny radiodistribusjon.

Blant annet skriver hun at DAB-nettet er bygd opp «på en slik måte at hver enkelt sender signalmates direkte. I FM-nettet mates signalene fra i underkant av 50 hovedsendere til et stort antall mindre sendere. Dersom en hovedsender faller ut i FM-nettet vil utfallet forplante seg til de mindre senderne slik at store områder blir uten radiosignaler. DAB-nettet vil derfor være mer motstandsdyktig mot utfall av sendere. Jeg viser videre til at det i digitalradiomeldingen ble lagt til grunn at faren for utfall i FM-nettet vil kunne øke fordi FM-nettet blir stadig eldre og ville hatt behov for betydelig oppgradering dersom beredskapsnivået skulle opprettholdes.»

I tillegg påpeker hun at det på NRK sitt nett er innstallert nødstrøm på flere DAB-sendere enn det har vært på FM-sendere, slik at faren for utfall ved strømbrudd vil reduseres. «Videre er alle sendere i NRKs DAB-nett Regionblokka, sikret med et backup-system for synkronisering av senderne dersom GPS-signalene skulle falle ut. NRKs sendinger i DAB-nettet var derfor ikke rammet da deler av GPS-systemet i januar 2016 falt ut. NRK har også sikret at det eksisterer flere punkter som kan mate DAB-nettet med signaler dersom sendestrømmen fra Marienlyst skulle falle ut.»

Det pekes også på Direktoratet for Sivilt Beredskap i 2012 gjennomførte tilsyn med beredskapsarbeidet i NRK hvor det heter: «Det er også gjennomført analyser og vurderinger knyttet til overgangen fra analog til digital radiodistribusjon som skal skje i 2017. Det digitale systemet er mer robust enn det analoge, blant annet på grunn av mer redunans med hensyn til kraftforsyning og mating av signaler. Det er DSBs oppfatning at NRK har et tydelig fokus på å sikre at digitaliseringen blir implementert som planlagt og tilrettelegger for en god prosess fram til 2017, slik at perioden med to nett kan begrenses.»

I dag benyttes FM-nettet som lydbærer for Sivilforsvarets tyfonanlegg. Dette er Justisdepartementet ansvar, men varslingsanlegget vil bli opprettholdt ved hjelp av andre lydbærere enn FM.

Helleland skriver også at «NRK har etablert dialog med Den Norske Turistforening (DNT). Dersom det skulle vise seg at noen DNT-hytter verken har dekning via DAB, trådløst bredbånd eller satellitt, vil NRK vurdere å utplassere flere DAB-sendere.»

Represent Arild Grandes spørsmål og kulturminister Linda C. Hofstad Helleland kan du lese i sin helhet her. 

Mange venter med bilradio til slukking

Norsk radiolyttere foretrekker tradisjonell radio i bil, viser ny undersøkelse. Men mange vil vente med oppgradering til FM-slukking.

Neste år går Norge inn i siste fase av det digitale radioskiftet. 61 prosent av lytterne er allerede på digitale plattformer og 66 prosent av husstandene har nå en DAB-radio.

Drøyt 730 000 nordmenn oppgir at de har DAB i bilen, men blant de som mangler sier hele 60 prosent at de vil vente med oppgradering til siste slutt. FM-nettet slukkes region for region gjennom 2017.

– Sammenlignet med teknologiskiftet på tv for noen år siden, har utskiftningen av radioapparatene kommet langt. Men når det gjelder bil ser vi mer av tendensen fra tv-skiftet, mange velger å utsette oppgraderingen helt til den gamle teknologien kobles ut, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge, som representere NRK, P4-gruppen og Bauer Media.

Flertallet foretrekker DAB
De som ikke allerede har DAB i bilen er spurt om hva de tenker å gjøre med FM-radioen. 41 prosent ønsker å oppgradere til DAB med adapter eller ny radio. 11 prosent oppgir at de skal bytte bil før FM slukkes. 10 prosent vil vente til de får mer kunnskap om hvordan det kan løses. Hele 26 prosent vet ikke eller har ikke svart hva de vil gjøre

– Det er opp til lyttere å bestemme hva de vil ha av utstyr i bilen – men den store majoriteten ønsker å høre radio på tradisjonelt via et radioapparat. Kun 11 prosent sier at de ikke lytter til radio eller har annen underholdning i bilen og at de dermed ikke vil foreta seg noe, sier Ole Jørgen Torvmark.

– Dette forteller oss også at det er behov for mye informasjon om hvordan man kan oppgradere bilradioen.

40 prosent ønsker å oppgradere radioen selv, mens 32 prosent ønsker hjelp fra merkeverksted.

I følge Digitalradioundersøkelsen er det nå 2 av 3 husstander som har en eller flere DAB-radio. Dette tilsvarer om lag 3,3 millioner DAB-radioer. DAB-apparater dominerer nå hjemmelyttingen fremfor FM-apparater. I bil er fremdeles FM-radio mest dominerende. 29 prosent av befolkningen oppgir at de har DAB-radio i bilen.

Kilde: Radio.no

Nye konsesjonstildelinger i lokalblokka

Medietilsynet har tildelt åtte nye anleggskonsesjoner i Lokalradioblokka.

last nedI denne tildelingsrunden har Twentyfirst Venture AS fått tildelt konsesjon i region 7 (Hadeland, Land, Toten) og region 8 (Kongsberg, Drammen, Eiker), RadioLink Telemark AS i region 12 (Vest-Telemark), Mediehuset KSU 24/7 AS i region 25 (Nordmøre), Nea Radio SA i region 28 (Indre-Trøndelag), Radio Bø SA i region 32 (Ofoten) og region 33 (Lofoten Vesterålen) og NordAvis AS i region 36 (Vest-Finnmark).

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet har fått i oppdrag å tildele den landsdekkende frekvensblokka for digital lokalradio (Lokalradioblokka). Lokalradioblokka er delt inn i 37 lokalregioner. Etter at den første tildelingsrunden i Lokalradioblokka var gjennomført i mars, var fortsatt 17 av de 37 lokalregionene ledige. Det ble dermed gjennomført en ny utlysning av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i Lokalradioblokka med søknadsfrist 10. mai.

Kilde: Medietilsynet.no

Nea Radio med DAB-konsesjon for nord-Trøndelag

Nea radio har fått anleggskonsesjon for  lokalt DAB for deler av Nord-Trøndelag. Dette gjelder kommunene Stjørdal, Frosta, Meråker, Steinkjer, Verran, Inderøy, Mosvik, Leksvik, Verdal og Levanger. Tidligere har de sikret seg samme konsesjon i store deler av Sør-Trøndelag.

– Dette gir Nea Radio en unik mulighet til å kunne vokse i hele Trøndelag i fremtiden, sier styreleder i Nea Radio SA, Jan Erik Steen til Stjørdalens Blad.

– Gledelig å ta i bruk nye teknologier
-Det har vært en spennende reise i 30 år, og det er gledelig at Nea Radio er innovativ og kan ta i bruk nye teknologier. For Nea Radio kan det i framtida være naturlig å vokse både i Stjørdal, Malvik og Trondheim. Vi har allerede mange lyttere i disse områdene. Mange har hytte i fjellregionen og er faste lyttere i helga, mange hører også nettradio ellers i uka. Det samarbeides i dag på tvers av kommuner i det som kalles Værnesregionen, og det er naturlig å tenke seg at Nea Radio på sikt kan vokse i dette området, sier redaktør og daglig leder i Nea Radio, Andreas Reitan til avisen.

Kulturministeren: – Norge er slett ikke alene om å satse på DAB

Kulturministeren angriper flere påstander fra representant Ib Thomsen (FrP), som har stilt henne skriftlig spørsmål om det er riktig å gjøre FM-slukkingen i 2017. Blant annet besvarer hun Thomsens påstand om at «ingenting tyder på at andre land vil følge etter Norge» i spørsmålet om FM-slukking.

Kulturminister Linda Helleland (Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor)
Kulturminister Linda Helleland (Foto: Thomas Haugersveen /Statsministerens kontor)

Kulturminister Linda Helleland (H) viser til at et bredt Stortingsflertall bestående av alle partier, bortsett fra FrP sluttet seg til kritierene i 2011 for å digitalisere radionettet. Hun svarer at aktørene har utvidet sitt radiotilbud med en rekke nye kanaler for å øke oppslutningen om digitalradio og påtatt seg store økonomiske forpliktelser i tillitt til at norske politikere står ved disse kriteriene. Lytterne har respondert med å kjøpe et stort antall digitalradioer og tatt i bruk det utvidede tilbudet. Radiolyttingen holder et høyt nivå og det norske radiomarkedet har en bedre utvikling enn i mange andre europeiske land.

I spørsmålet om Norge er det eneste landet som går mot FM-slukking viser hun til at Norge er først ute, men vi slett ikke er alene om å satse på DAB. Bak oss i løypa følger land som Storbritannia, Danmark, Tyskland, Italia, Sveits, Belgia, Nederland, Polen og Irland. Storbritannia er sammen med Sveits og Danmark blant landene som har kommet lengst i sine digitaliseringsplaner. I november 2015 besluttet Storbritannia og Tyskland å samarbeide for å sette fart på digitaliseringen av radiosektoren i Europa.

Det vises til at hovedårsaken til at Norge er først ute, skyldes at norsk topografi med dype fjorder, høye fjell og spredt bosettingsmønster gjør det spesielt dyrt å drifte det norske FM-nettet. Ifølge beregninger vil ekstrautgiftene til dobbeltdistribusjon i perioden 2017-2019 være på om lag 180 millioner 2015-kroner per år. Disse utgiftene vil kunne øke betydelig for perioden etter 2019 ettersom FM-nettet har behov for oppgradering og det må inngås nye transmisjonsavtaler. Ifølge beregninger som ble foretatt i 2011, vil kostnadene til nødvendig vedlikehold av FM-nettet frem til 2031 kunne være like høye som kostnadene til å bygge ut et landsdekkende DAB-nett med plass til mange flere kanaler.

Her finner du hele spørsmålet stilt av representant Ib Thomsen og svaret til kulturminister Linda Helleland.